Autorská práva a Obchodní podmínky

Autorské právo

Dílo s názvem Hadonoš a jeho grafické zpracování je chráněno autorským právem. Jakékoli kopírování, modifikace a šíření je protiprávní a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Autorské právo chrání výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele díla – autora. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické (§ 2 odst. 1 č. 121/2000 Sb., o právu autorském).

Ochranu autorských děl a práv souvisejících s autorským právem upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, který obsahuje hmotněprávní a částečně i procesní úpravu. Vymáhání práv z autorských práv zajišťují v první instanci krajské soudy, odvolacím soudem je vrchní soud. Případné dovolání řeší Nejvyšší soud v Brně.

Podle vyčerpávající definice v § 2 odst. 1 autorského zákona, předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické (§ 2 odst. 1 autorského zákona).

Za autorské dílo je považován rovněž původní, tedy originálně vytvořený počítačový program (software) a původní fotografie. Rovněž tvůrčí zpracování jiného autorského díla je považováno za nové autorské dílo, nicméně k takovému zpracování je třeba vždy souhlasu autora původního díla.
Autorský zákon tedy chrání jednak právo autora k jeho dílu, dále je ochrana poskytnuta i právům souvisejícím s právem autorským:
• práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
• právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
• právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
• právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu na webu www.hadonos.cz

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kupující může zrušit objednávku, než je odeslán na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, automatický link ke stažení e-knihy.

Na výběr je platba prostřednictvím PayPal či online platba kartou, kdy je link ke stažení knihy odeslán na e-mail bezprostředně po zadání potřebných informací, a platba převodem na účet, kdy vám bude link odeslán po připsání platby na účet prodávajícího (zpravidla maximálně do 3 pracovních dnů).

Webové stránky hadonos.cz obsahují veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název a cenu.

Místem dodání je e-mailová adresa uvedená v objednávkovém formuláři. Z jednoho odkazu je možné stáhnout knihu pouze 1x. Poté je link již nefunkční.

Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, je-li zaškrtnuto zákazníkem pole o generování dokladu. Není-li toto pole zákazníkem zaškrtnuté, k automatickému generování faktury nedochází. Faktura je zaslána e-mailem.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému vyřízení objednávky.